Ana Sayfa / Mehmet Pamak / Takva Secdelerinin Mütevazı Mescidlerinden Şeklî Secdelerin Gösterişli Camilerine (Kendi Sesinden Şiir)

Takva Secdelerinin Mütevazı Mescidlerinden Şeklî Secdelerin Gösterişli Camilerine (Kendi Sesinden Şiir)

Mehmet Pamak’ın kaleme aldığı “Takva Secdelerinin Mütevazı Mescidlerinden Şeklî Secdelerin Gösterişli Camilerine” isimli şiiri kendi sesinden sizlere sunuyoruz.

TAKVA SECDELERİNİN MÜTEVAZI MESCİDLERİNDEN ŞEKLÎ SECDELERİN GÖSTERİŞLİ CAMİLERİNE

(05 ile 25 Haziran 2021 döneminde yazıldı)

Yeryüzü ve hayatın bütünü, Müslim için Rabbe secde yeridir
Secde ise, her hayat alanında O’na itaatin temsilidir

“Yaratmak da emretmek de Allah’a ait”, O, her varlığa emreder
Ve her yarattığından, emrine uyarak secde etmesini ister

“Gökte ve yerde varlıklar, Allah’ı hamd ile tesbih ve secde eder”
“O, ne emretmişse yaparlar, budur onlara takdir edilen kader”

“Evrendeki varlıklar gibi, fıtrat da yalnız Allah’a secde eder”
Rabbimiz, insana da, vahyine itaat ile secdeyi emreder

Secdeyle işlev görür, gökler, yer, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, denizler
Trilyonlarca hücremiz de secde edip, ilâhî yasayı izler

İnsan hariç tüm varlıklar, “tav’an ve kerhen tek Allah’a secde eder”
Bu sebeple, evrende muhteşem bir düzen, ahenk ve barış hükmeder

İradeli insan, başka ilah da edinip isyan eder Allah’a
Haksızlık, zulüm ve fesad oluşur, secde edince birçok ilaha

Ey insan! Görsene “evren ve fıtrattaki, ahenkli düzen ve rahmeti”
Sen de “secde edenlerden ol ve ölüme kadar sürdür bu ibadeti”

Kur’an, “her secde yerinde yüzünü Rabbe çevir ve adil ol” diyor
“Dini Allah’a has kılıp, yalnız O’na kulluk yapmayı” emrediyor

Allah’ın hükmü şudur; “onlara ne oluyor, neden etmezler iman?”
Ve “neden secde etmezler, emrimi hâvî Kur’an okunduğu zaman?”

Allah, “kendisine Kur’an okunduğunda secde etmeyene kâfir” der
“İman edip salih amel işleyene de, kesintisiz ecir” vadeder

Kur’an’da, “emrimden bir şeriat gönderdim, ona uyun” hükmü var
Şeriata uygun “amel” ve “secde”yle, “ibadet edin” rüknü var

Vahye uyup sâlih amelle secde etmek, gereğidir İslam’ın
Bu, hayatı Allah’a secde ettirmek ve ön şartıdır imanın

“Güzel söz” tevhid ve takva secdeli “salih amel” yükselir Allah’a
Namaz secdesi yerde çürür, hayat secde ederse başka ilaha

Secde, her hayat alanında Allah’a itaat ve teslimiyettir
Hayatın tümünü Allah’a secde ettirmek, İslamiyet’tir

Rükûyla boyun eğilir, secdeyle itaat edilir Rabbimize
Hayatı Allah’a rükû ve secde ettirmek, farzdır üzerimize

Müslim, tüm hayatta “Rabbin rızasını arar, rükû ve secdeyle”
Yalnız Allah’a kulluk yaparak, hayatını boyar O’nun rengiyle

İnsanın hayatı, dışa yansıyıp tanınmayı sağlayan yüzüdür
Müslim kimliğini tezahür ettiren, bu “yüzdeki secde izi”dir

Hayatlar, Allah’ın hükmüne secde ile inşa olur, arınır
Müslim şahsiyet ise, hayatındaki “secde izi”nden tanınır

Ömrünün tüm alanlarında, Allah’a itaat eden her Müslim’in
Hayatındaki “secde izi”, tanınmasını sağlar, bu kimliğinin

Rasûlullah bildirdi ki; “yeryüzü mescid kılındı” mü’minlere
Allah’a kulluk bilinciyle, hayatı secde olan muhsinlere

Tüm hayat secde alanı, yeryüzü mescid kılındı Müslim olana
Ne mutlu, hayatını secde ettirip, dini Allah’a has kılana

Müslim, hayatını Allah’a rükû ve secde ettirip ibadet kılar
Böylece, Rabbin rızasını kazanmayı ve kurtuluşu umar

Camide secde edip, hayatı secde ettirmeden, Müslim olunmaz
Hayatında “secde izi” görünmeyense, mü’min olarak tanınmaz

Tüm evrenle birlikte, her hayat alanında secde gerek Allah’a
Secde kulluktur, ilahi emre uyarak sarılalım Hablullah’a

Namazdaki rükû-secde, hayatın rükû-secdesini temsil eder
Hayatı rükû-secde eden kişi için, bu temsil anlam kesbeder

Namazdaki rükû-secdeler, bu bilinçle gerçekleşirse eğer
Ancak o namaz, “kötülükten alıkoyup iyiliğe sevk eder”

Kur’an hükmü, bireysel, toplumsal, kamusal alanları da kuşatır
Secde, sosyal, ekonomik, hukuki hayatı, vahye uygun yaşatır

Siyaset, ticaret, ahlâk da secde etmeli, Yüce Yaratan’a
Yoksa, haksızlık, sömürü, fesad oluşur, zulmedilir insana

Bütün hayat alanlarında, aynı kıbleye dönerek, edilir secde
Secde hayatı kuşatınca, kalpler mutmain olur, ulaşır vecde

Takva secdesiyle, hayat ibadet oldu, tevhidî ümmet dirildi
Camiye hapsolunca, hayat yozlaştı, vahdet ve ümmet yitirildi

Secdenin hayatı kuşattığı dönemde, mütevazıydı mescidler
Kur’an hayatın bütününe hükmeder, fırsat bulamazdı müfsidler

Tersi oldu, secde hayattan camiye çekilip içi boşaldı
Fesad hayatı kuşatıp yozlaştırdı, isyan ve tuğyan çoğaldı

Hayat Allah’a secde etmeyince, başka ilahlara da tapıldı
O camiye hapsedildi, hevaya ve tağuta kulluk yapıldı

Hayatı secde etmeyen; lüks camide, şeklî secdeyle aldandı
Hayat secdesini terk ettiği halde, kendini Müslüman sandı

Takva üzere mescidler yok oldu, gösterişli camiler çoğaldı
Statüko sahiplerini meşrulaştırıp, Allah’tan uzak kaldı

Saltanat sürecinde, statüko dini geçti, tevhid dini yerine
Kitleler, gösterişli camilere aldanıp, secde etti emrine

Takva üzere mescid, eğitim, arınma ve inşa merkeziydi
Gösterişli cami, bu işlevini yitirmiş bir sanat eseriydi

Mescid mütevazıyken, imânı ve insanı inşa işlevi gördü
Saltanatta, bu inşa ihmal edildi ve lüks cami inşası sürdü

Rükû ve secdeler, camiye çekildikçe, hayattan ve toplumdan
Yozlaşmayı örten gösterişli camiler, uzak düştü İslam’dan

Bugünse, secde camide mahkûm, laik devlet sanki gardiyan
Tüm toplumu ve hayatı kuşattı, günahlar ve Allah’a isyan

Secde hayatı bırakınca, oluşan boşluğu doldurdu günahlar
Vahye uymayan hayatta zulümler arttı, semâyı inletti ‘ah’lar

Daha büyük, görkemli camiler gerek, bu zevâli örtmek için
Toplumu “Allah ile aldatarak”, sürü misâli gütmek için

Kur’an’a göre “Allah’ın mescidlerini ancak mü’minler imar eder”
Hayatı secde etmeyenin cami yapması ise, istismar eder

Secde hayatı kuşattığında, mütevazı mescidlerimiz vardı
Hayatı bırakıp mescide sığındı, lüks camiler ümmeti sardı

Yoksullar varken, altınlı çini ve seramikle camiler süslendi
Kapitalist büyük sermayedar bile, cami inşaya heveslendi

Ey sermayedar! İşçi sömürüsü ve haksız kazanç, camiyle örtülmez
Piyasa ilahına secdeyle, cami de yapsan, ukbâda yüzün gülmez

Şeklî secdenin lüks camileri, çok pahalı ziynetlerle dolu
Ümmetin yarısı aç yatarken, büyük masraf ve israfla defolu

Allah’ın isminin anıldığı küçük mescid, değerli ve yücedir
Başka adların anıldığı lüks, büyük cami, önemsiz ve cücedir

Kâbe, kıblemiz, Allah’ın beyti ve mukaddes mescidimiz
Yapısı mütevazı, son derece sade ve vakur, o bizim izzetimiz

Görürsün duvarlarındaki, düzgün dahi olmayan sade taşları
Ona, mü’minler hayranlıkla bakar ve huşuyla akar gözyaşları

Lüks ve ihtişamdan çok uzak, sadeliği yüceltiyor bu beyti
Onu değerli ve mübarek kılansa, Allah’ın hükmü, daveti

Rasûlün mescidi de aynı sadelikte, alelade dört duvarla örüldü
Güneşten ve yağmurdan koruması için, hurma dallarıyla örtüldü

Takva üzere inşa edilen mescidler, sade, vakur ve saygındı
O zaman yeryüzü mescid bilinir, secdeler tüm hayata yaygındı

Sonra içi boş şekil ve söz oldu, camide secde, minarede tevhid
Fıtratlar kirlendi, imana şirk bulaştı ve bozuldu Allah’la ahid

Mescidler yine mütevazı olsun, secdeler yeryüzüne yayılsın
Kur’an’la birlikte dünyayı kuşatıp, hayatı ibadet kılsın

Toplumda suç oranı arttıkça, hapishaneler artar ve büyür
Secdeler hayattan çekildikçe, camilerde gösteriş alıp yürür

Secdeyi hayattan çıkarıp camiye hasreden, herkese zulmeder
Kur’an’ı camide telaffuz edip, hayata hevasıyla hükmeder

Büyük görkemli camiler yaparak, secdeyi oraya hapsetmeyin
Secdenin hayata yayılmasını önleyip, Kur’an’ı ketmetmeyin

Bugün, secde camide mahpus, tevhid de minarede mahzun ve garip
Hayat secdeden mahrum, ibadet forma mahkûm, günah azgın ve gâlip

Büyük, lüks, gösterişli camiler, güzel kılmaz İslam’ın imajını
Hayat ve ahlâktaki “secde izi”yse, tesirli kılar mesajını

Çok masraflı görkemli camiler, bir nevi güç göstermeyi simgeler
Hâlbuki İslâm, takva, tevazu, merhamettir, gönül fethini diler

Hayatı mescid kılan gönül fatihleri, ümmeti inşa etti
Secde hayattan koptukça gelenler, onu yozlaştırıp tüketti

Lüks camiler, sultanların namı, takva mescidi, izzetimiz bizim
Secdemiz, vahiyle hayatı diriltsin, yeryüzü mescidimiz bizim

Allah’a, Rasûlüne itaatle, secdeyi tüm hayata yayalım
Hamâsete, lüks camiye aldanmadan, yeryüzünü mescid kılalım

Bu sorumluluğu idrak edip, hayata hâkim kılalım ki secdeyi
İnşaAllah hak ederiz, “kullarım” hitabıyla verilen “müjde”yi

Mehmet PAMAK

İlginizi çekebilir

Şehid Âlim Şeyh Said’e, Türkçü, Atatürkçü, Laik Zihniyetleri ve Kirli Dilleriyle ‘Hain’ Diyenler, İslâm’la Hükmedilmesine ve Ümmetçiliğe Karşı Çıkıp İslam Kardeşliğini Yok Ederek En Büyük Bölücülüğü Yapan Gerçek HAİNLER Değil midir?

Yazıklar olsun bu büyük zulüm ve adaletsizliği temsil edip ülkeye ve halklarına ABD, NATO ve İsrail ile kol kola bunca kötülüğü yaptıkları halde hâlâ utanmadan bu milleti sevdiklerini ve vatanın bölünmesine karşı olduklarını söyleyerek bu kadar ikiyüzlü davrananlara?  

Bir yanıt yazın